Kvalitetspolicy
Stockholms Elektroinstallation AB utför projektering, Kraft, Elinstallation, Service och underhållsarbeten. Därför skall
 • Vår verksamhet alltid bedrivas enligt gällande lagar och föreskrifter.
 • Samtliga medarbetare ha nödvändig information och utbildning för att arbetet
  ska kunna utföras på ett säkert sätt.
 • Arbetet planläggas så att arbetet kan utföras i en sund och säker arbetsmiljö
  för att förebygga skador och ohälsa.
 • Vi ska hela tiden sträva efter att förbättra våra processer och tjänster.
Miljöpolicy
Stockholms Elektroinstallation AB
Åtagande är att minska verksamhetens påverkan så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomiskt rimligt.
Stockholms Elektroinstallation AB
Skall aktivt arbeta för en hållbar verksamhetsutveckling som värnar om miljön och för en ständig förbättring genom att:
 • Planera, utveckla, tillverka och marknadsföra kvalitetssäkrade produkter och metoder
  som är skonsamma för människor och miljö med inriktning på låg total miljöbelastning.
 • Vid val av material och konstruktioner verka för att naturens lagerresurser inte töms
  och för att restprodukterna ger en minskning av avfalls- och deponimängder.
 • Följa och deltaga i forskning och utveckling inom miljöområdet för att öka vårt
  kunnande och hur vi påverkar miljön.
 • Informera, utbilda, och engagera medarbetarna i miljöfrågor.
 • Varudeklarera byggmaterial och bedöma dem ur hälso- och miljösynpunkt.
 • Samarbeta med miljökunniga konsulter, underentreprenörer och leverantörer.
 • Främja användning av återvinningsbara material och produkter, källsortering av
  restprodukter och nyttjande av det som återvunnits.