Kvalitet Miljö och Arbetsmiljöpolicy

Stockholms Elektroinstallation AB utför installation och projektering inom Kraft, Belysning, Tele och Data. För att hålla företagets anseende, konkurrenskraft och lönsamhet på en hög nivå är det nödvändigt att kvalitets-, miljö och arbetsmiljötänket genomsyrar hela organisationen.

Alla medarbetares kompetens och engagemang är en förutsättning för att vi ska nå våra uppsatta mål. Detta sker genom kontinuerlig utbildning inom dessa områden. Vi vill också skapa en säker och stimulerande arbetsmiljö.

För att vår verksamhet ständigt skall förbättras och utvecklas har samtliga medarbetare ett ansvar för vårt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. På Stockholms Elektroinstallation AB är det naturligt att ta hänsyn till ett livscykelperspektiv, och att arbeta för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi miljöanpassar och effektiviserar vår verksamhet i enlighet med de lagar och krav som ställs på oss, men vår strävan är att ligga steget före och ha högre ambitioner en så.

Detta innebär att:
 • Vår verksamhet alltid bedrivas enligt gällande lagar och föreskrifter.
 • Samtliga medarbetare har nödvändig information och utbildning för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.
 • Arbetet planläggas så att arbetet kan utföras i en sund och säker arbetsmiljö för att förebygga skador och ohälsa.
 • Vi ska hela tiden sträva efter att förbättra våra processer och tjänster.
 • Åtagande är att minska verksamhetens påverkan så långt det är ekologiskt motiverat och ekonomiskt
Vi skall aktivt arbeta för en hållbar verksamhetsutveckling som värnar om miljön och för en ständig förbättring genom att:
 • Vid val av material och konstruktioner verka för att naturens lagerresurser inte töms och att minska av avfalls- och deponimängder.
 • Följa utvecklingen inom miljöområdet för att öka vårt kunnande och hur vi påverkar miljön.
 • Informera, utbilda, och engagera medarbetarna i miljöfrågor.
 • Varudeklarera byggmaterial och bedöma dem ur hälso- och miljösynpunkt.
 • Samarbeta med miljökunniga konsulter, underentreprenörer och leverantörer.
 • Främja användning av återvinningsbara material och produkter, källsortering av restprodukter och nyttjande av det som återvunnits.
    VD

Tommy Evefjord